FlexiSpot by Essen Limited Warranty

ความพึงพอใจของลูกค้าถือเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งของเราที่ FlexiSpot by Essen เราจึงขอมอบการรับประกันสินค้าทุกประเภท ซึ่งตรอบคลุมถึงจุดบกพร่องหรือคุณภาพต่างๆของสินค้าเราทุกชิ้น การรับประกันสินค้านี้ครอบคลุมเฉพาะลูกค้ามือแรกที่ซื้อสินค้าของเราและไม่รวมถึงการส่งต่อสินค้าให้กับมือถัดไป ขอสงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจาก FlexiSpot by Essen หรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัท เอสเซ็น คอนเซ็ปท์ จำกัด อย่างเป็นทางการเท่านั้น

FlexiSpot by Essen รับประกันสินค้า 3 ปี ซึ่งครอบคลุมส่วนต่างๆดังต่อไปนี้:
 • ชิ้นส่วนอะไหล่หรือส่วนประกอบที่เป็นไฟฟ้า กลไกการขยับหรือยก และมอเตอร์ไฟฟ้า
 • ชิ้นส่วนอะไหล่หรือส่วนประกอบที่ขาดหายไปจากสินค้าตอนได้รับสินค้า
 • จุดชำรุดบกพร่องที่เกิดจากการผลิตของชิ้นส่วนต่างๆของสินค้าตอนได้รับสินค้า
 • จุดชำรุดบกพร่องที่เห็นได้ชัดเจนในระบบการทำงานของกลไกการขับเคลื่อนต่างๆของสินค้า
ภายใต้ข้อบังคับและเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
 • ชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆที่ได้รับการเปลี่ยนจะถูกส่งกลับคืนมายัง FlexiSpot by Essen
 • ในการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆนั้น ทาง FlexiSpot by Essen จะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาเปลี่ยนหรือซ่อมทั้งสิ้น แต่จะมีค่าใช้จ่ายในการส่งซ่อมโดยบริษัทฯและทางลูกค้าจะออกค่าใช้จ่ายคนละครึ่ง
 • เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการรับประกันนี้ ทางลูกค้าจำเป็นต้องแจ้งถึงจุดชำรุดบกพร่องทันที ภายในระยะเวลา 1 อาทิตย์นับจากที่พบเจอเหตุบกพร่อง โดยการส่งรูป หรือคลิปวิดิโอ ให้กับทางบริษัทฯผ่านทุกช่องทางการติดต่อต่างๆ
 • การรับประกันสินค้าจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาเดิมของการเริ่มตั้นรับประกันของสินค้านั้นๆ หรือ 30 วัน อย่างหนางอย่างใดในระยะเวลาที่ยาวกว่า
การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมถึงข้อต่างๆดังต่อไปนี้:
 • ความเสียหาย/สึกหรออันเนื่องมาจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุ การใช้งานในทางที่ผิดจุดประสงค์ โดนน้ำ น้ำท่วม ภัยธรรมชาติต่างๆ รวมไปถึงเหตุภายนอกอื่นๆที่มิอาจคาดการได้
 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาหรือผลลัพธ์ที่ตามมาจากความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็น การใช้งานปกติ การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง การที่ไม่มีความสามารถใช้งานสินค้าของเราได้ หรือการชำรุดของสินค้า
 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากการประกอบสินค้าด้วยตนเองโดยการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือที่ให้ไว้กับตัวสินค้านั้นๆ
 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากการดัดแปลงสินค้า
 • สีของท๊อปไม้จริงทุกชนิด/ประเภท ที่แสดงบนหน้าเว็ปไซต์นี้ใช้เพื่อเป็นตัวอย่างประกอบการพิจารณา สีที่แสดงอาจจะแตกต่างกันออกไปตามการตั้งค่าแสงและสีของหน้าจอแสดงผลของผู้ใช้ สีของภาพอาจผิดเพี้ยนไปจากของจริง และควรคำนึงถึงความเป็นธรรมชาติของไม้ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม้แต่ละล๊อตที่ผลิตออกมานั้น สีและลายไม้จะแตกต่างและไม่เหมือนกันตามธรรมชาติของไม้ ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของไม้นั้นๆ FlexiSpot by Essen ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้ตัดสินว่าสินค้าใดสามารถเปลี่ยนได้อันเกิดจากการชำรุดที่เห็นได้ชัดเป็นกรณีไป
Limited warranty:
 • FlexiSpot by Essen ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้กำหนดการรับผลประโยชน์ภายใต้การรับประกันนี้ และตัดสินว่าชิ้นส่วนอะไหล่หรือส่วนประกอบใดควรแก้ไขโดยการซ่อมหรือเปลี่ยน ได้เท่านั้น
 • การซ่อมหรือเปลี่ยนใดๆภายใต้การรับประกันนี้ จำกัดเฉพาะชิ้นส่วนหรือวัสดุที่ชำรุดบกพร่องเท่านั้น
 • ในกรณีที่ FlexiSpot by Essen กำหนดให้สามารถรับผลประโยชน์ภายใต้การรับประกันนี้ FlexiSpot by Essen จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมและเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่หรือวัสดุที่ชำรุด
 • ชิ้นส่วนอะไหล่ ส่วนประกอบ วัสดุที่เปลี่ยน อาจจะมีสี พื้นผิวสัมผัส แตกต่างไปจากของเดิม
 • การรับประกันสินค้าถือเป็นที่สิ้นสุดลงทันที หากสินค้าเกิดการชำรุดเสียหายอันเป็นผลพวงมาจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ผิดจุดประสงค์การใช้งาน ขาดการบำรุงดูแลรักษาอย่างถูกวิธี หรือการนำไปใช้เพื่อการค้า
 • การรับประกันสินค้านี้ใช้ได้กับผู้ซื้อสินค้ามือแรกของ FlexiSpot by Essen หรือผู้ที่ซื้อสินค้าตัวแทนจำหน่ายของบริษัท เอสเซ็น คอนเซ็ปท์ จำกัด อย่างเป็นทางการเท่านั้น ซึ่งจะไม่สามารถโอนหรือส่งต่อผลประโยชน์การรับประกันสินค้านี้ให้กับใครทั้งสิ้น และผู้ที่รับโอนหรือถูกส่งต่อซึ่งไม่ใช่ผู้ซื้อสินค้ามือแรกจะไม่มีสิสิทธิ์ในการรับผลประโยชน์จากข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆในที่นี้ทั้งสิ้น
 • การรับประกันสินค้าจะชดเชยถึงการเปลี่ยน/ซ่อมชิ้นส่วนอะไหล่เท่านั้น ในการเรียก on-site service ภายในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล จะมีค่าใช้จ่ายการบริการ ค่าแรงช่าง และการเดินทางอยู่ที่ 2,000 บาท โดยทางลูกค้าจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
วันเริ่มผลบังคับใช้:
 • การรับประกันสินค้าเริ่มมีผลบังคับใช้ ณ วันจัดส่งสินค้า